|
 • RENEPHRIN
 • RİBATRAN
 • CASSOL
 • COROS
 • PARAZOL
 • GARDLOX PORTAĞAL
 • GARDLOX VITAMIN C
 • FUNGALAC KREM
 • VENERİN
 • FUNGALAC LAK
 • HELPAS BAL VƏ LİMON
 • BRONCHOFIT
 • HELPAS MENTOL
 • DON APPETITO
 • HELPAS PORTAĞAL VƏ VİT C
 • MOGULAIR
 • DECON
 • LEMOXOL
 • SPRAMAX
 • APETON
 • OSMICAL
 • GLUTHION
 • HEMET
 • PINKU
 • LEVOPLUS
 • KIDACOL
 • VITAL MIX
 • SEDOTRE
 • MİRTAZİN
 • QOPANTAM
 • SEDASTAT
 • HEMET
 • SPRAMAX
 • NATALBEN
 • HELPAS
 • DON APPETITO
 • HELPAS
 • DECON
 • HELPAS
 • MIRTAZIN
 • RIBATRAN
 • KAMAGRA
 • BIOSTABYL
 • RENALGAN
 • RENALGAN-MAX
 • RENEPHRIN
 • KIDACOL
 • OSMICAL
 • BÜTÜN PREPARATLAR
 • MORESERC
 • SEVPRAM
 • ALZIDON
 • PARASTAMIC
 • ALCEBA
 • RASATRAN
 • NEO-ENTEROSOL
 • ABROLEN
 • TANELEB
 • DEMOTON-T
 • DEMOTON-D
 • DEMOTON B NEO
 • STAMIC
 • FOZITON
 • CARTAN
 • SPECILID
 • CAPTOSPES+H
COROS
Ana səhifə > Məhsullar > Ürək-qan damar sistemi > COROS Sonrakı məhsul Sonuncu məhsul
COROS

BEYNƏLXALQ PATENTLƏŞDİRİLMƏMİŞ ADI: Rosuvastatin

TƏRKİBİ:

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 10 mq, 20 mq və 40 mq rozuvastatinə ekvivalent

      miqdarda-10,40 mq, 20,80 mq və 41,60 mq rozuvastatin kalsium vardır.

Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat, mikrokristallik sellüloza, krospovidon      

         (Kollidon CL), kalsium-hidrofosfat dihidrat, maqnezium-stearat.

Örtük:

Koros 10 mq, 20 mq, 40 mq: hidroksipropilmetil sellüloza, mikrokristallik sellüloza, stearin turşusu,  

titan dioksid (E171), qırmızı dəmir oksidi (E172).  

TƏSVİRİ:

Koros 10 mq, 20 mq: Yumru, çəhrayı rəngli, örtüklü tabletlərdir.

Koros 40 mq: Oval, çəhrayı rəngli, örtüklü tabletlərdir.

FARMAKOTERAPEVTİK QRUPU: HMQ-KoA-reduktaza inhibitorları. Statinler. 

ATC KODU: C10AA07.

 

FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Farmakodinamikası

Hipolipidemik preparatdır, 3-hidroksi-3-metilqlutarilkoenzim A-nı xolesterinin (Xs) sələfi olan meva-lonata çevirən HMQ-KoA-reduktaza fermentinin seçici, rəqabətli inhibitorudur. Rozuvastatinin əsas təsir hədəfi xolesterin (Xs) sintezinin və ASLP-in katabolizminin həyata keçirildiyi qaraciyərdir.

Rozuvastatin qaraciyər hüceyrələrinin səthində ASLP reseptorlarının miqdarını artırır, ASLP zəbt olunmasını və katabolizmini  yüksəldir, eyni zamanda ÇASLP-in sintezini inhibə edir, nəticədə ASLP və ÇASLP-in ümumi miqdarını azaldır.

Rozuvastatin artmış Xs-ASLP, ümumi xolesterinin, triqliseridlərin (TQ) miqdarını azaldır, Xs-YSLP miqdarını artırır, həmçinin apolipoprotein B (ApoB), Xs-qeyri-YSLP, Xs-ÇASLP, TQ-ÇASLP miqdarını azaldır, apolipoprotein A-1 (Apo-1) səviyyəsini yüksəldir, Xs-ASLP/Xs-YSLP, ümumi Xs/Xs-YSLP, Xs-qeyri-YSLP/ Xs-YSLP və ApoB/Apo A-1 nisbətini azaldır.

Rozuvastatin irq, cins və ya yaşdan asılı olmayaraq, hiperxolesterinemiyalı, hipertriqliseridemiyalı və ya hipertriqliseridemiyası olmayan yaşlı xəstələrdə (həmçinin şəkərli diabetli və ailəvi hiperxolesterinemiyalı xəstələrdə) effektlidir.

Müalicəvi effekt rozuvastatinlə müalicəyə başladıqdan 1 həftə sonra əldə olunur, 2 həftədən sonra mümkün maksimal effektin 90%-nə qədər yüksəlir. Maksimal terapevtik effekt adətən 4 həftədən sonra təmin olunur və müntəzəm qəbul zamanı saxlanılır. 

Farmakokinetikası

Sorulması

Daxilə qəbul olunduqdan təxminən 5 saat sonra qan plazmasında maksimal qatılıq ( Cmax ) əldə olunur. Biomənimsənilmə 20% təşkil edir.

Rozuvastatinin sistem yayılması dozaya uyğun olaraq yüksəlir.

Paylanması

Rozuvastatin xüsusilə qaraciyərdə toplanır. Vd – təxminən 134 l-dir. Plazma zülalları ilə birləşməsi (xüsusilə albuminlə) 90% təşkil edir.

Metabolizmi

Az dərəcədə (10%-ə yaxın) metabolizmə uğrayır, sitoxrom P450 izoferment sistemi üçün dolayı substrat rolunu oynayır.  Rozuvastatin metabolizmində iştirak edən əsas izoferment  CYP2C9-dur. CYP2C19, CYP3A4 və CYP2D6 izofermentləri metabolizmə az dərəcədə cəlb olunur.

Rozuvastatinin əsas metabolitləri N-desmetil və lakton metabolitləridir. N-desmetil metabolit rozuvastatinə nisbətən 50% az aktivliyə malikdir, lakton metabolitləri farmakoloji cəhətdən qeyri-aktivdir. Dövr edən HMQ-KoA-reduktazanın inhibə olunması üçün 90% farmakoloji aktivlik rozuvastatinin, yerdə qalan hissə isə onun metabolitlərinin hesabına təmin olunur.

Xaric olması

Rozuvastatinin qəbul olunan dozasının 90%-ə yaxın hissəsi dəyişilməmiş şəkildə nəcislə xaric olur (absorbsiya olunmuş və absorbsiya olunmamış şəkildə). Qalıq hissə sidiklə xaric olunur. Plazmadan yarımxaricolma dövrü T1/2 =19 saatdır.  T1/2  preparatın dozasını artırdıqda dəyişmir. Plazma klirensinin orta göstəricisi 50 l/saat təşkil edir (meyletmə əmsalı 21.7%-dir).

Digər HMQ-KoA-reduktaza inhibitorlarında olduğu kimi, rozuvastatinin qaraciyər tərəfindən zəbt olunmasına Xs-nin membran daşıyıcısı yardım edir. O, həmçinin, rozuvastatinin qaraciyər eliminasiyasında vacib rol oynayır. 

Xüsusi klinik vəziyyətlərdə farmakokinetika

Cins və yaş rozuvastatinin farmakokinetikasına klinik nəzərəçarpan təsir göstərmir.

Müxtəlif etnik qrupa daxil olan xəstələrdə rozuvastatinin farmakokinetik göstəricilərinin öyrənilməsi zamanı avropalılarla müqayisədə yapon və çinlilərdə rozuvastatinin sistem qatılığının yüksəlməsi qeyd olunmuşdur.Qeyd olunan qrup xəstələrə rozuvastatin təyini zamanı bu hal nəzərə alınmalıdır.  

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-Birincili hiperxolesterinemiya (IIa tip, ailəvi heteroziqot hiperxolesterinemiya və qeyri-irsi hiperxolesterinemiya daxildir) və ya qarışıq hiperxolesterinemiya (IIb tip) zamanı pəhriz və digər qeyri-dərman müalicə üsulları (məs., fiziki məşqlər, bədən çəkisinin azaldılması) kifayət etmədikdə pəhrizə əlavə olaraq;

-Ailəvi homoziqot hiperxolesterinemiya zamanı pəhrizə və digər xolesterinsalıcı müalicəyə (məs., ASLP-aferez) əlavə olaraq, yaxud bənzər müalicə xəstə üçün münasib olmadıqda;

-Hipertriqliseridemiya (IV tip) zamanı pəhrizə əlavə olaraq;

-Aterosklerozun proqressivləşməsinin qarşısını almaq məqsədilə (ümumi Xs və Xs-ASLP səviyyəsini azaltmaq məqsədilə).

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR: Əgər Korosa və ya preparatın tərkibində olan maddələrdən hər hansı birinə qarşı əvvəllər Sizdə allergiya baş vermişdirsə, hamiləsinizsə və ya uşaq əmizdirirsinizsə, bu zaman preparatı istifadə etməməniz tövsiyə olunur. Korosla müalicə müddətində hamilə qalsanız, dərmanın qəbulunu dərhal dayandırın və həkiminizə müraciət edin. Koros qəbul edən qadınlar müvafiq qorunma üsulundan istifadə etməklə hamilə qalmaqdan qaçmalıdırlar. Qaraciyər xəstəlikləri, ciddi böyrək problemləri, təkrarlanan və ya səbəbi məlum olmayan əzələ ağrılarınız olduğu hallarda, siklosporin adlandırılan dərman qəbul edirsinizsə (bu dərman orqan köçürülməsindən sonra istifadə olunur)- bu hallardan hər hansı biri Sizdə varsa və ya olduğuna şübhəniz varsa, mütləq həkiminizə müraciət edin.

 

Korosun 40 mq dozası ( ən yüksək doza) aşağıdakı hallarda istifadə olunmamalıdır:

Orta dərəcəli böyrək probleminiz varsa (şübhəniz varsa, həkiminizə söyləyin), qalxanabənzər vəzinizin çatışmazlığı varsa, təkrarlanan və ya mənşəyi məlum olmayan əzələ ağrılarınız və ya sancınız varsa (anamnezdə şəxsi və ya ailəvi əzələ problemləri və ya anamnezdə əvvəllər digər xolesterin azaldıcı dərmanlar qəbul etdiyiniz zaman yaranan əzələ problemləriniz olmuşdursa), davamlı olaraq və yüksək miqdarda alkoqol qəbul edirsinizsə, asiya mənşəlisinizsə (yapon, çinli, filippinli, vyetnamlı, koreyalı və hindli), xolesterininizi aşağı salmaq üçün fibratlar adlandırılan dərmanlar qəbul edirsinizsə, yaşınız 18-dən aşağıdırsa. Yuxarıda sadalanan hallardan hər hansı biri Sizdə varsa və ya olduğuna şübhəniz varsa, mütləq həkiminizə müraciət edin.

XÜSUSI GÖSTƏRİŞLƏR VƏ EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ: Əgər böyrəklərinizdə və ya qaraciyərinizdə problem varsa, Sizdə və ya ailənizdə anamnezdə mənşəyi məlum olmayan əzələ ağrıları varsa və ya digər xolesterinsalıcı (hipoxolesterinemik) dərmanların qəbulu ilə əlaqədar əzələ problemləri baş vermişdirsə, özünüzü yaxşı hiss etmirsinizsə və ya qızdırmanız varsa, bu zaman dərhal və mütləq həkiminizə müraciət etməlisiniz.

 

Davamlı olaraq və yüksək miqdarda alkoqol qəbul edirsinizsə, qalxanabənzər vəzinizin çatışmazlığı varsa, xolesterininizi aşağı salmaq üçün fibratlar adlandırılan dərmanlar qəbul edirsinizsə, xolesterinə qarşı digər dərmanları əvvəllər qəbul etmiş olsanız belə, dərmanın istifadəsinə dair təlimatı diqqətlə oxuyun.

Xəstə 10 yaşdan kiçik uşaqdırsa: preparat 10 yaşdan aşağı uşaqlarda istifadə olunmamalıdır; xəstənin yaşı 18-dən aşağıdırsa: preparatın 40 mq dozada tabletləri uşaqlarda və yaşı 18-dən aşağı olan yeniyetmələrdə istifadə üçün münasib deyildir; yaşınız 70-dən yuxarıdırsa (həkiminiz Korosun sizə uyğun olan başlanğıc dozasını müəyyən etməlidir), ağır tənəffüs çatışmazlığınız varsa, şəkərli diabet xəstəliyiniz varsa və ya şəkərli diabetlə bağlı risk daşıyırsınızsa, asiya mənşəlisinizsə (Yapon, Çin, Filippin, Vyetnam, Koreya və Hind mənşəli), bu zaman həkiminiz preparatın sizə uyğun başlanğıc dozasını müəyyən etməlidir. Yuxarıda sadalanan bu hallardan hər hansı biri sizdə varsa və ya olmasını düşünürsünüzsə, 40 mq dozada tabletləri (ən yüksək doza) istifadə etməyin. Korosun hər hansı bir dozasını qəbul etməyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə və ya əczaçınızla məsləhətləşin. Bəzi insanlarda statinlər qaraciyərə təsir göstərir. Belə bir vəziyyətin yaranıb-yaranmadığını sadə qan analizi ilə (qaraciyər fermentlərinin səviyyəsi) müəyyən etmək olar. Bununla bağlı həkiminiz, preparatı qəbul etməyə başlamazdan əvvəl və qəbul edərkən qaraciyər funksiyalarının müayinə edilməsi üçün analiz məsləhət görəcəkdir. Bu hallar hətta keçmişdə olsa belə Sizə aiddirsə, lütfən həkiminizə bildirin.

Korosun tərkibində olan bəzi köməkçi maddələr haqqında mühüm məlumatlar

Əgər həkiminiz Sizdə bəzi şəkərlərə qarşı dözümsüzlüyün olduğunu bildirmişdirsə, bu preparatı qəbul etməzdən əvvəl həkiminizlə əlaqə saxlayın.

DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ: Əgər reseptlə və ya reseptsiz buraxılan hər hansı dərmanı hazırda istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanlarda istifadə etmisinizsə, lütfən, bu barədə həkiminizə və ya əczaçınıza məlumat verin. Bu dərmanlardan hər hansı birini qəbul edirsinizsə, həkiminizə bildirin: Siklosporin (məsələn, orqan köçürülməsindən sonra), varfarin (və ya bir başqa antikoaquiyant dərman vasitəsi), fibratlar (hemfibrozil, fenofibrat kimi), digər hipoxolesterinemik (xolesterin azaldıcı) dərmanlar (ezetimib kimi), həzm pozğunluğu zamanı istifadə olunan preparatlar (mədə turşuluğunu aradan qaldırmaq üçün istifadə edilir), eritromisin (antibiotik), doğuşa nəzarət tableti, hormonəvəzedici müalicə, lopinovir/ritonavir (HIV infeksiyasının müalicəsi üçün istifadə olunur). Koros bu dərmanların təsirini dəyişdirə bilər və ya bu dərmanlar preparatın təsirini dəyişdirə bilər. Əgər reseptlə və ya reseptsiz buraxılan hər hansı dərmanı hazırda istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanlarda istifadə etmisinizsə, lütfən, bu barədə həkiminizə və ya əczaçınıza məlumat verin. 

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ:

Hamiləlik: Dərmanı istifadə etməzdən əvvəl həkimlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin. Hamiləlik zamanı preparatı istifadə etməyin. Korosu istifadə edən qadınlar münasib qorunma vasitələri ilə hamilə qalmaqdan qaçmalıdırlar. Müalicə dövründə hamilə olduğunuzu hiss etsəniz, bunu dərhal həkiminizə və ya əczaçınıza bildirin.

Laktasiya: Dərmanı istifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşin. Laktasiya dövründə preparatı qəbul etməyin.

NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİ VƏ DİGƏR POTENSİAL TƏHLÜKƏLİ MEXANİZMLƏRİ İDARƏETMƏ QABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ: Əksər insanlar Korosu qəbul edərkən maşın və mexanizmləri idarə edə bilər, çünki, preparat insanların bu qabiliyyətlərinə təsir etmir. Bununla belə, bəzi insanlar preparatı qəbul edərkən başgicəllənmə hiss edə bilər. Əgər başgicəllənmə hiss etsəniz, nəqliyyat vasitələrini və potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.

 

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI: Korosu hər zaman həkiminizin tövsiyə etdiyi kimi qəbul edin.Əmin deyilsinizsə, həkiminizdən və ya əczaçınızdan soruşun.Tableti bütöv şəkildə su ilə udun. Preparatı gündə bir dəfə qəbul edin. Preparatı günün hər hansı vaxtında qəbul edə bilərsiniz. Koros tabletinin qəbulunu unutmamaq üçün onu hər gün eyni saatda qəbul etməyə fikir verin. Böyüklər üçün normal dozalar: preparatı yüksək xolesterin səviyyəsini aşağı salmaq üçün qəbul edirsinizsə: Başlanğıc doza: əgər əvvəllər hər hansı bir statin istifadə edilmişdirsə - 5 mq doza ilə, əgər əvvəllər başqa bir statin istifadə edilməmişdirsə - 5 mq və ya 10 mq doza ilə başlanmalıdır. Başlanğıc dozanın seçilməsi aşağıdakı hallardan asılıdır: Xolesterinin səviyyəsi, ürək tutması və ya insult keçirmə riskinin mövcudluğu, mümkün əlavə təsirlərə səbəb ola biləcək özəlliyin olub-olmaması. Həkiminizlə preparatın Sizə ən uyğun olan başlanğıc dozası barədə məsləhətləşin. Aşağıdakı hallarda həkiminiz Sizə ən aşağı doza, yəni 5 mq təyin edə bilər: Asiya mənşəlisinizsə (Yapon, Çinli, Filippinli, Vyetnamlı, Koreyalı və Hindli), yaşınız 70-dən yuxarıdırsa, orta dərəcəli böyrək probleminiz varsa, əzələ ağrıları və sancıları yaşama riskiniz varsa (miopatiya).

 

Dozanın artırılması və ən yüksək gündəlik doza

Həkiminiz dozanın artırılmasına qərar verə bilər.Beləliklə, Sizin üçün ən münasib dozadan istifadə edə bilərsiniz.Əgər müalicəyə 5 mq doza ilə başlamısınızsa, həkiminiz dozanı əvvəlcə 10 mq-a, daha sonra 20 mq-a, lazım gələrsə, hətta 40 mq-a çatdıra bilər.Müalicəyə 10 mq doza ilə başlamısınızsa, həkiminiz bunu 20 mq-a, sonra isə lazım gələrsə, 40 mq-a çatdıra bilər. Dozanın hər yüksəldilməsi 4 həftəlik intervallarla həyata keçirilir. Korosun ən yüksək gündəlik dozası 40 mq-dır.Bu doza adətən, xolesterin səviyyəsi yüksək və ürək tutmaları və insult riski yüksək olan, eyni zamanda 20 mq doza ilə xolesterininin səviyyəsi kifayət dərəcədə düşməyən xəstələr üçündür. Korosu ürək tutmalarının baş verməsini, insult və ya onunla bağlı sağlıq problemlərinizin riskini azaltmaq üçün istifadə edirsinizsə: Tövsiyyə edilən doza gündə 20 mq-dır. Bununla birlikdə, Sizdə yuxarıda göstərilən faktorlardan hər hansı biri olarsa, həkiminiz daha aşağı dozadan istifadə etməyinizə qərar verə bilər. 10-17 yaş arası uşaqlar üçün normal dozalar: Normal başlanğıc doza 5 mq-dır. Həkiminiz Sizin üçün Korosun ən uyğun dozasını tapmaq üçün dərmanın dozasını artıra bilər. Preparatın ən yüksək gündəlik dozası 20 mq-dır.Dozanızı gündə bir dəfə qəbul edin.Korosun 40 mq dozası  uşaqlarda istifadə olunmamalıdır. Xolesterinin səviyyəsinə müntəzəm nəzarətlər: Xolesterinin səviyyəsinə müntəzəm olaraq nəzarət etmək üçün həkiminizin yanına getməyiniz çox vacibdir. Bu yolla Siz xolesterininizin lazım olan səviyyəyə düşdüyünə və bu səviyyədə qaldığına əmin ola bilərsiniz. Həkiminiz qəbul edəcəyiniz dozanı artıra bilər. Əgər Korosun təsirinin çox güclü və ya zəif olduğunu müşahidə etsəniz, bunu həkiminizə və ya əczaçınıza bildirin. Əgər lazım olduğundan artıq miqdarda Koros qəbul etmisinizsə: Əgər preparatı lazım olduğundan artıq miqdarda qəbul etmisinizsə, həkim və ya əczaçı ilə məsləhətləşin. Xəstəxanaya gedərkən və ya başqa bir səbəbdən müalicə alarkən, müalicənizlə məşğul olan tibbi personala Koros qəbul etdiyinizi söyləyin.

QİDA VƏ İÇKİLƏRLƏ BİRLİKDƏ QƏBULU: Preparatı acqarına və ya yeməkdən sonra qəbul edə bilərsiniz. 

Korosu qəbul etməyi unutmusunuzsa 

Əgər preparatı qəbul etməyi unutmusunuzsa, narahat olmayın, növbəti dozanı öz vaxtında qəbul edin. Unudulan dozanı əvəz etmək üçün ikiqat doza qəbul etməyin.

Korosla müalicənin dayandırılması zamanı meydana çıxa biləcək təsirlər

Preparatın qəbulunu dayandırmaq istəyirsinizsə, həkiminizlə məsləhətləşin.
Preparatı qəbul etməyi dayandırsanız, xolesterinin səviyyəsi yenidən yüksələ bilər. 

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ: Bütün dərmanlar kimi, preparatın tərkibində olan maddələrə qarşı həssas olan insanlarda əlavə təsirlər meydana çıxa bilər. Bu əlavə təsirlərin nədən ibarət olmasını bilməyiniz vacibdir.Əlavə təsirlər ümumilikdə zəif olur və keçici xarakter daşıyır. Aşağıdakı əlavə təsirlərdən hər hansı biri meydana çıxarsa, preparatın qəbulunu dayandırın və dərhal həkiminizə məlumat verin və ya Sizə ən yaxın olan xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə müraciət edin: Üzdə, dodaqlarda, dildə və/və ya boğazda şişkinliklə (ödemlə) birlikdə və ya şişkinlik olmadan baş verən təngnəfəslik, üzdə, dodaqlarda, dildə və/və ya boğazda şişkinlik və bununla bağlı udmanın çətinləşməsi, dəridə səpgi və güclü qaşınma. Əzələlərinizdə gözlədiyinizdən daha uzun sürən qeyri-adi ağrı və ya sancı varsa, preparatın qəbulunu dayandırın və dərhal həkiminizə müraciət edin. Əzələlərdə hiss edilən bu simptomlar uşaq və yeniyetmələrdə böyüklərə nisbətən daha çox rast gəlinir. Digər statinlərdə olduğu kimi, çox az sayda insanlarda əzələlərdə narahatlıq yaradan təsirlər meydana çıxa bilər. Bu təsirlər nadir hallarda rabdomioliz adlandırılan və həyat üçün təhlükəli olan əzələ zədələnməsinə qədər inkişaf edə bilər. Çox ciddi ola bilən belə hallarla qarşılaşdıqda həkiminizə müraciət edin. Bu çox ciddi əlavə təsirlərin hamısı çox nadir hallarda meydana çıxır.

Əlavə təsirlər aşağıdakı kateqoriyalarda göstərildiyi kimi sadalanmışdır: Çox tez-tez: 10 xəstənin ən azı birində meydana çıxa bilir. Tez-tez: 10 xəstənin birindən azında, lakin 100 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxa bilir. Bəzən: 100 xəstənin birindən azında, lakin 1000 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxa bilir. Nadir hallarda: 1000 xəstənin birindən azında meydana çıxa bilir. Çox nadir hallarda: 10 000 xəstənin birindən azında meydana çıxa bilir. Tez-tez: Aşağıdakılardan hər hansı birini hiss etsəniz, həkiminizə söyləyin: Başağrısı, qarın ağrısı, qəbizlik, nasazlıq, əzələlərdə ağrı, zəiflik, başgicəllənmə, sidikdə zülalın artması. Bu hal ümumiyyətlə preparatın qəbulu dayandırılmadan da öz-özünə normal vəziyyətə dönür (adətən 40 mq doza üçün). Digər HMQ-KoA reduktaza inhibitorlarında olduğu kimi, rozuvastatin ilə müalicə alan xəstələrdə də HbAICvə qan şəkəri səviyyəsində yüksəlmə müşahidə oluna bilər. Bəzən:Səpgi,qaşınma və ya digər dəri reaksiyaları, sidikdə zülalın artması. Bu hal ümumiyyətlə preparatın qəbulu dayandırılmadan da öz-özünə normal vəziyyətə dönür (adətən preparatın 5 mq,10 mq və 20 mq dozaları üçün). Nadir güclü allergik təsirlər: üzdə, dodaqda, dildə və/və ya boğazda şişkinlik, udmanın və nəfəsalmanın çətinləşməsi, səpgilərlə müşayiət olunan dəri qaşınması. Allergiya baş verdiyi halda, preparatın qəbulunu dərhal dayandıraraq, tibbi yardım üçün müraciət edin. Böyüklərdə əzələlərin zədələnməsi: əzələlərinizdə gözlədiyinizdən daha uzun sürən qeyri-adi ağrı və ya sancı varsa, preparatın qəbulunu dərhal dayandırın və həkiminizə müraciət edin. Güclü qarın ağrısı (mədəaltı vəzinin iltihabı), qanda qaraciyər fermentlərinin səviyyəsinin artması. Çox nadir: Sarılıq (dəridə və gözlərdə saralma), hepatit (qaraciyərin iltihabı), sidikdə qan, əl və ayaq sinirlərində zədələnmə (hissizlik kimi), oynaq ağrısı, yaddaşın itməsi.Tezliyi məlum olmayan əlavə təsirlər: Diareya (ishal), Stivens-Conson sindromu (ağızda, gözlərdə, dəridə və genital nahiyədə ciddi ölçüdə səpgilərin olması), öskürək, təngnəfəslik, ödem (şişkinlik), yuxusuzluq və qorxulu yuxugörmələr kimi yuxu pozğunluqları, cinsi problemlər, depressiya, davamlı öskürək və/və ya təngnəfəslik və ya qızdırma ilə müşayiət olunan tənəffüs problemləri. Əgər bu içlik vərəqədə (istifadə üçün təlimatda) qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizə və ya əczaçıya məlumat verin.

BURAXILIŞ FORMASI:

Koros 10 mq

14 tablet, blisterdə. 2 blister (28 tablet)  içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır.

Koros 20mq, 40 mq

7 tablet, blisterdə. 4 blister (28 tablet)  içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır.

SAXLANMA ŞƏRAİTİ: 25°C-dən aşağı otaq temperaturunda, öz qablaşdırmasında və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Ətraf mühiti qorumaq məqsədilə istifadə etmədiyiniz dərman vasitəsini çirkab sularına və ya məişət tullantılarının içərisinə atmayın.Bu barədə əczaçınızla məsləhətləşin.Yararlılıq müddəti bitmiş və ya daha istifadə etməyəcəyiniz dərmanı əczaçınıza verin.

APTEKDƏN BURAXILMA ŞƏRTİ: Resept əsasında buraxılır.

YARARLILIQ MÜDDƏTİ: 2 il. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.Yararlılıq müddəti göstərilən ayın son gününə şamil edilir.

İSTEHSALÇI: Merkez Laboratory Pharmaceutical and Trade Co.  Taşdelen, Çamlık məh. Sırrı Çelik Bulvarı Ayça küç. No:6 Çekmeköy - İstanbul/ TÜRKİYƏ.

MARKETİNQ SƏLAHİYYƏTİNİN SAHİBİ:  Helba Pharmaceuticals Inc. Co. Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Street, İstanbul Vizyon Park A1 Plaza No:17/1 Bahcelievler- İstanbul/ TÜRKİYƏ.


 
 
Ünvan: 6-cı mik-on, S.Məmmədova küçəsi 207A, AZ 1114 Bakı / Azərbaycan
Tel: (+994 12) 513-19-45
  (+994 12) 513-29-49
Faks: (+994 12) 569-84-46
E-mail: info@welfar.az
 
  Copyright WELFAR © 2011-2012. All Rights Reserved.
Hosting by IssoHost