|
 • RENEPHRIN
 • RİBATRAN
 • CASSOL
 • COROS
 • PARAZOL
 • GARDLOX PORTAĞAL
 • GARDLOX VITAMIN C
 • FUNGALAC KREM
 • VENERİN
 • FUNGALAC LAK
 • HELPAS BAL VƏ LİMON
 • BRONCHOFIT
 • HELPAS MENTOL
 • DON APPETITO
 • HELPAS PORTAĞAL VƏ VİT C
 • MOGULAIR
 • DECON
 • LEMOXOL
 • SPRAMAX
 • APETON
 • OSMICAL
 • GLUTHION
 • HEMET
 • PINKU
 • LEVOPLUS
 • KIDACOL
 • VITAL MIX
 • SEDOTRE
 • MİRTAZİN
 • QOPANTAM
 • SEDASTAT
 • HEMET
 • SPRAMAX
 • NATALBEN
 • HELPAS
 • DON APPETITO
 • HELPAS
 • DECON
 • HELPAS
 • MIRTAZIN
 • RIBATRAN
 • KAMAGRA
 • BIOSTABYL
 • RENALGAN
 • RENALGAN-MAX
 • RENEPHRIN
 • KIDACOL
 • OSMICAL
 • BÜTÜN PREPARATLAR
 • MORESERC
 • SEVPRAM
 • ALZIDON
 • PARASTAMIC
 • ALCEBA
 • RASATRAN
 • NEO-ENTEROSOL
 • ABROLEN
 • TANELEB
 • DEMOTON-T
 • DEMOTON-D
 • DEMOTON B NEO
 • STAMIC
 • FOZITON
 • CARTAN
 • SPECILID
 • CAPTOSPES+H
RASATRAN
Ana səhifə > Məhsullar > Ürək-qan damar sistemi > RASATRAN Birinci məhsul Əvvəlki məhsul Sonrakı məhsul Sonuncu məhsul
RASATRAN

TƏRKİBİ:
Trandolapril 1 mq, 2 mq
Farmakodinamika
Trandolopril dərman sələfi olub, orqanizmdə hidrolizə uğradıqdan sonra aktiv maddə olan trandoloprilata çevrilərək angiotenzin II əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Angiotenzin II sintezinin tormozlanması onun damargenışləndirici və simpatik innersvasiyaya stimullaşdırıcı təsirini azaldır, aldosteronun sintezini azaldır. Bradikinin deqradasiyasını zəiflədir, prostaqlandinlərin sintezini artırır.
Preparatın hipotenziv effekti reninin plazmadakı konsentrasiyasından asılı deyil: AT-in hormonun normal və ya aşağı konsentrasiyada olduqda aşağı düşməsi toxuma renin-angiotenzin sisteminə təsiri ilə bağlıdır.
Koronar və böyrək qan dövranını yaxşılaşdırır. Uzunmüddətli istifadəsi zamanı miokard və rezistent tipli arteriya damarlarının hipertrofiyasını azaldır. İşemiyaya uğramış miokardın qan dövranını yaxşılaşdırır.   Diurezi artırır, kaliumun xaric olmasını ləngidir.  Trombositlərin aqreqasiyasını azaldır.
Hipotenziv effekt  qəbuldan 1 saat sonra müşahidə olunur, 8-12 saat ərzində maksimala çatır və 24 saat ərzində saxlanılır.
Farmakokinetika

MBT-də absorbsiyaya uğrayır. Qaraciyərdə metabolizmə uğradıqdan sonra aktiv metabolit trandoloprilata çevrilir. Trandoloprilin biomənimsənilməsi 10%, trandoloprilatın biomənimsənilməsi 40-60 % təşkil edir və qida qəbulundan asılı deyil. Qəbul olunduqdan 30 dəq. sonra qan plazmasında maksimal qatılığa çatır. Trandolaprilin yarımxaricolma dövrü 1 saat təşkil edir. Trandolaprilin plazma zülalları ilə birləşmə qabiliyyəti 80%, trandoloprilatın isə 94 % təşkil edir. Effektiv yarımxaricolma dövrü 16-24 saat, terminal yarımxaricolma dövrü isə dozadan asılı olaraq 47-98 saat təşkil edir. 67% bağırsaqla, 33% böyrəklər vasitəsilə xaric olur.
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:
-Essensial arterial hipertenziya
-Xroniki ürək çatışmazlığı (həmçinin, miokard infarktının 3-cü günündən etibarən sol mədəciyin vurğu həcminin azalması ilə əlaqədar inkişaf edən ürək çatışmazlığının ikincili profilaktikası)
ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:
-Preparata qarşı yüksək fərdi həssaslıq;
-Angionevrotik ödem (həmçinin digər AÇF inhibitorları ilə müalicə zamanı müşahidə olunan);
-
İrsi/idiopatik angionevrotik ödem;
-
Hamiləlik;
-
Laktasiya dövrü;
-
18 yaşa qədər uşaqlar.
XƏBƏRDARLIQ:

Preparat aortal stenozlu və sol mədəciyin çıxarıcı traktının obstruksiyası olan xəstələrə təyin olunmamalıdır. 
HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ:

Hamiləlik zamanı və laktasiya dövründə preparatın  istifadəsi əks göstərişdir.
DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ:
Sidikqovucular

Diuretiklər və digər antihipertenziv vasitələr trandolaprilin hipotenziv təsirini gücləndirə bilər. Adrenoblokatorlar trandolaprillə birgə yalnız ciddi nəzarət altında qəbul oluna bilər.  Kaliumqoruyucu diuretiklər və ya kalium preparatları hiperkaliemiya riskini yüksəldir.
Şəkərsalıcı vasitələr
Trandolaprili də şəkərsalıcı preparatlarlabirgə istifadə etdikdə hipoqlikemik effekt güclənə bilər və hipoqlikemiya riski arta bilər.
Litium

Trandolapril litiumun xaric olmasını ləngidə bilər.
Digərləri

AÇF inhibitorları qəbul edən xəstələrdə yüksək keçiriciliyə malik poliakrilonitril membranları ilə aparılan dializ anafilaktoid reaksiyaya səbəb ola bilər. Sitostatiklər, immunosupressiv vasitələr və sistem kortikosteroidlər AÇF inhibitorları ilə müalicə zamanı təyin olunduqda leykopeniyanın inkişaf riskini yüksəldə bilər. Sol mədəcik çatışmazlığı olan və miokard infarktı kecirmiş xəstələrdə trandolaprilin trombolitiklər, aspirin, beta-blokatorlar, kalsium kanalı blokatorları, nitratlar, antikoaqulyantlar və ya digoksinlə nəzərəçarpan qarşılıqlı təsiri qeyd edilməmişdir.
İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Rasatran kapsulları qidadan asılı olmadan, bütöv şəkildə, çoxlu miqdarda maye ilə qəbul olunur. Dozanın miqdarından asılı olmayaraq, Rasatran gündə 1 dəfə qəbul olunur. Preparat hər gün eyni vaxtda qəbul olunmalıdır. Fərdi doza həkim tərəfindən təyin olunur.
ARTERİAL HİPERTENZİYA:
Xroniki ürək çatışmazlığı olmayan arterial hipertenziyalı xəstələr üçün məsləhət görülən başlanğıc doza 0,5 mq-  2 mq/gün təşkil edir. Klinik effektlilikdən asılı olaraq, 1-4 həftədən sonra trandolaprilin dozasını ikiqat artırmaq və maksimal dozaya- 4-8 mq/gün-ə çatdırmaq mümkündür. Effekt əldə olunmadıqda və ya 4-8 mq/gün dozada trandolaprillə müalicəyə adekvat cavab alınmadıqda, müalicəyə diuretiklər və/ və ya kalsium kanalı blokatorları əlavə etməklə kombinəolunmuş müalicə aparmaq olar.
Sol mədəciyin miokard infarktından sonrakı disfunksiyası
Kəskin miokard infarktının 3-cü günündən etibarən başlanğıc doza 0,5- 1 mq/gün təşkil edir, sonra birdəfəlik gündəlik doza 4 mq-a qədər artırılır. Vazodilatatorlarla aparılan yanaşı müalicə zamanı hipotenziya inkişaf edərsə, onların dozası azaldılmalıdır. Trandolaprilin dozası yalnız yanaşı aparılan müalicədəki dəyişikliklər effektsiz olduqda və ya bu dəyişikliklər mümkün olmadıqda azaldılmalıdır.
Yaşlı xəstələr
Böyrək və qaraciyər funksiyaları normal olan yaşlı xəstələrdə dozanın korreksiyasına ehtiyac yoxdur. Böyrək və qaraciyər funksiyaları pozulmuş, sidikqovucular qəbul edən xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə trandolaprilin dozası ehtiyatla, arterial təzyiqi nəzarətdə saxlamaqla artırılmalıdır.
Diuretiklərin qəbulundan əvvəl
Hipotenziya riskini azaltmaq üçün  müalicəyə başlamazdan 2-3 gün əvvəl sidikqovucu preparatların qəbulunu dayandırmaq lazımdır. Sonra lazım gələrsə, diuretiklərlə müalicə yenidən bərpa oluna bilər.
Ürək çatışmazlığı
Qeyd olunan xəstə qrupunda müalicə stasionarda, ciddi həkim nəzarəti altında  0,5 mq-1 mq/gün dozada trandolapril təyin olunmaqla aparılmalıdır.
Böyrək çatışmazlığı
Yüngül böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə (kreatinin klirensi 30-70 ml/ dəq.) trandolaprili adəti dozada qəbul etmək məsləhət görülür. Kreatinin klirensi 10-30 ml/dəq. olarsa, başlanğıc doza 0,5 mq/gün-ü aşmamalıdır. Ağır böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə (kreatinin klirensi 10 ml/dəq.-dən az) müalicəyə 0,5 mq/gün doza ilə başlamaq və gələcəkdə dozanı artırarkən 2 mq/gün-ü aşmamaq məsləhət görülür. Bu qrup xəstələrdə trandolaprillə müalicə ciddi həkim nəzarəti altında aparılmalıdır.
Qaraciyərin funksional çatışmazlığı
Ağır qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə qaraciyərin metabolik funksiyasının zəifləməsi nəticəsində plazmada trandolapril və onun aktiv metabolitinin – trandolaprilatın səviyyəsinin artması müşahidə oluna bilər. Müalicəyə gündə 0,5 mq qəbul etməklə, ciddi nəzarət altında başlamaq lazımdır.
BURAXILIŞ FORMASI:

Kapsul N 28
İSTEHSALÇI:

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, Pallini 15351, Attiki, Yunanıstan


 
 
Ünvan: 6-cı mik-on, S.Məmmədova küçəsi 207A, AZ 1114 Bakı / Azərbaycan
Tel: (+994 12) 513-19-45
  (+994 12) 513-29-49
Faks: (+994 12) 569-84-46
E-mail: info@welfar.az
 
  Copyright WELFAR © 2011-2012. All Rights Reserved.
Hosting by IssoHost