|
 • RENEPHRIN
 • RİBATRAN
 • CASSOL
 • COROS
 • PARAZOL
 • GARDLOX PORTAĞAL
 • GARDLOX VITAMIN C
 • FUNGALAC KREM
 • VENERİN
 • FUNGALAC LAK
 • HELPAS BAL VƏ LİMON
 • BRONCHOFIT
 • HELPAS MENTOL
 • DON APPETITO
 • HELPAS PORTAĞAL VƏ VİT C
 • MOGULAIR
 • DECON
 • LEMOXOL
 • SPRAMAX
 • APETON
 • OSMICAL
 • GLUTHION
 • HEMET
 • PINKU
 • LEVOPLUS
 • KIDACOL
 • VITAL MIX
 • SEDOTRE
 • MİRTAZİN
 • QOPANTAM
 • SEDASTAT
 • HEMET
 • SPRAMAX
 • NATALBEN
 • HELPAS
 • DON APPETITO
 • HELPAS
 • DECON
 • HELPAS
 • MIRTAZIN
 • RIBATRAN
 • KAMAGRA
 • BIOSTABYL
 • RENALGAN
 • RENALGAN-MAX
 • RENEPHRIN
 • KIDACOL
 • OSMICAL
 • BÜTÜN PREPARATLAR
 • MORESERC
 • SEVPRAM
 • ALZIDON
 • PARASTAMIC
 • ALCEBA
 • RASATRAN
 • NEO-ENTEROSOL
 • ABROLEN
 • TANELEB
 • DEMOTON-T
 • DEMOTON-D
 • DEMOTON B NEO
 • STAMIC
 • FOZITON
 • CARTAN
 • SPECILID
 • CAPTOSPES+H
PARASTAMIC
Ana səhifə > Məhsullar > Həzm sistemi > PARASTAMIC Birinci məhsul Əvvəlki məhsul Sonrakı məhsul Sonuncu məhsul
PARASTAMIC

BEYNƏLXALQ PATENTLƏŞDİRİLMƏMİŞ ADI: Pantoprazol

TƏRKİBİ: 

Təsiredici maddə: 1 flakonda 40 mq pantoprazola ekvivalent olan 45,12 mq pantoprazol natrium seskvihidrat vardır.

Köməkçi maddələr: dinatrium edetat, natrium-hidroksid 

TƏSVİRİ: Venadaxili inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün ağ və ya ağımtıl rəngli quru toz.

FARMAKOTERAPEVTİK QRUPU: Н++-АТF-аzanın inhibitoru. Xora əleyhinə preparat.

ATC KODU: A02BC02

FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Farmakodinamikası

Proton nasosunun (Н+-К+-АТF-aza) inhibitorudur.

Xlorid turşusu sintezinin əsas mərhələsini blokadaya alır, qıcıqlandırıcının növündən asılı olmayaraq, bazal və stimuləolunmuş sekresiyanı azaldır.

Pantoprazolu 80 mq dozada venadaxili yeritdikdə, antisekretor effekt 1 saatdan sonra maksimuma çatır və 24 saat ərzində saxlanılır.

Onikibarmaq bağırsağın Helicobacter pylori ilə assosiasiya olunmuş xora xəstəliyi zamanı mədə sekresiyasının azalması mikroorqanizmlərin antibiotiklərə qarşı həssaslığını artırır. Preparat MBT-nin motorikasına təsir göstərmir. Preparatın qəbulu dayandırıldıqdan 3-4 gün sonra sekretor aktivlik bərpa olunur. 

Proton nasosunun digər inhibitorları ilə müqayisədə pantoprazol neytral pH-a malik mühitdə yüksək kimyəvi davamlılığa və qaraciyərin sitoxrom P450-dən asılı oksidaza sistemi ilə aşağı qarşılıqlı təsir potensialına malikdir. Buna görə də, pantoprazol əksər digər preparatlarla qarşılıqlı təsirə malik deyil.

Farmakokinetikası

Preparatın farmakokinetikası birdəfəlik və təkrar istifadələri zamanı eynidir.

Sorulması

10-80 mq doza diapazonunda pantoprazolun daxilə qəbulu və ya venadaxili yeridilməsi zamanı plazmada düz kinetik qatılığı xətti asılılığa malikdir.

Paylanması

Pantoprazolun qan plazması zülalları ilə birləşməsi 98 %-dir. Vd =0,15 l/kq, klirens isə  0,1 l/saat/kq təşkil edir.

Metabolizmi

Qaraciyərdə metabolizmə uğrayır. Qan plazmasında və sidikdə əsas metaboliti sulfatla konyuqə olunmuş desmetilpantoprazoldur.

Xaric olması

Əsasən sidiklə (80%-ə yaxın) metabolitlər şəklində, az hissəsi nəcislə xaric olunur. Preparatın yarımxaricolma dövrü T1/2 =1 saat, metabolitinin yarımxaricolma dövrü isə T1/2=1,5 saata yaxın təşkil edir. Bir sıra hallarda eliminasiyanın ləngiməsi müəyyən olunmuşdur (venadaxili yeridilmə üçün məhlulu istifadə etdikdə).

Xüsusi klinik vəziyyətlərdə farmakokinetikası

Böyrəklərin funksional fəaliyyəti məhdudlaşmış xəstələrdə (həmçinin, hemodializdə olan) pantoprazolun dozasının azaldılması tələb olunmur. Belə xəstələrdə pantoprazolun yarımxaricolma dövrü sağlam şəxslərdəki kimi qısadır. Preparatın çox cüzi hissəsi dializlə xaric olur. Əsas metabolitin yarımxaricolma dövrünün uzanmasına baxmayaraq (2-3 saat), ekskresiya sürətlə gedir və kumulyasiya baş vermir.

Qaraciyər funksiyaları normal olan xəstələrlə müqayisədə qaraciyər sirrozu olan xəstələrdə (Çayld-Pyu şkalasına əsasən A, B sinfi) T1/2  7-9 saata qədər, AUC göstəricisi isə 5-7 dəfə, qan plazmasında maksimal qatılıq 1,5 dəfə arta bilər.  

Yaşlı xəstələrdə AUC və maksimal qatılıq (Cmax) göstəricilərinin yüngül artımı klinik əhəmiyyətə malik deyil.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

- Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi (kəskinləşmə mərhələsində), eroziv qastrit (həmçinin, QSİƏP-in qəbulu ilə əlaqədar inkişaf edən);

- Qastroezofaqeal reflüks xəstəliyi (QERX): eroziv reflüks-ezofaqitin müalicəsi, qeyri-eroziv reflüks xəstəliyinin simptomatik müalicəsi;

- Zollinger-Ellison sindromu və patoloji mədə hipersekresiyası ilə xarakterizə olunan digər vəziyyətlər;

- Helicobacter pylori-nin eradikasiyası (antibakterial preparatlarla kombinasiyada);

- Stress mənşəli xoraların və onların ağırlaşmalarının (qanaxma, perforasiya, nüfuzetmə) müalicəsi və profilaktikası

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

-uşaqlar (preparatın pediatrik praktikada istifadəsinə dair məlumatlar yoxdur);

-atazanavirlə yanaşı istifadə;

-preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ: Hamiləlik və laktasiya dövründə ehtiyatla (ana üçün fayda döl üçün potensial riskdən yüksək olduğu hallarda) təyin olunmalıdır.

QARACİYƏR FUNKSİYALARİ POZULDUQDA İSTİFADƏSİ: Qaraciyər çatışmazlığı zamanı preparat ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Ağır qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə  pantoprazolun gündəlik dozası 20 mq-a qədər azaldılmalıdır. Eyni zamanda pantoprazolla müalicə müddətində qaraciyər fermentlərini nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Fermentlərin səviyyəsi yüksəldiyi hallarda müalicə dayandırılmalıdır.

BÖYRƏK FUNKSİYALARI POZULDUĞU HALLARDA İSTİFADƏSİ: Böyrək funksiyaları pozulmuş, həmçinin yaşlı xəstələrdə pantoprazolun gündəlik dozası 40 mq-ı aşmamalıdır.

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR: Venadaxili istifadə yalnız peroral istifadə mümkün olmadığı hallarda məsləhət görülür. Pantoprazol yüngül mədə-bağırsaq şikayətlərinin (məs., nevrogen mənşəli dispepsiya) müalicəsi üçün istifadə olunmur. Müalicədən əvvəl və sonra hər hansı əhəmiyyətli simptom olduqda ( bədən çəkisinin nəzərəçarpan azalması, dövri qusmalar, disfagiya, anemiya, melena və s.), mədə xorası mövcud olduqda və ya ehtimal olunduqda, bədxassəli törəmənin mövcudluğunu inkar etmək üçün endoskopik müayinənin aparılması məsləhət görülür. Belə ki, pantoprazolla müalicə xəstəlik əlamətlərini maskalaya və düzgün diaqnoz qoyulmasını ləngidə bilər. Əgər simptomlar adekvat müalicə aparılmasına baxmayaraq saxlanılarsa, bu zaman növbəti müayinələri aparmaq lazımdır. Ağır dərəcəli qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrin pantoprazolla müalicəsi zamanı qaraciyər fermentlərinin səviyyəsini nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Fermentlərin səviyyəsi yüksəldikdə müalicə dayandırılmalıdır.

NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİVƏ DİGƏR POTENSİAL TƏHLÜKƏLİ MEXANİZMLƏRİ İDARƏETMƏ QABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ: Başgicəllənmə və görmə pozğunluğu kimi əlavə təsirlər meydana çıxarsa, nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə məsələsinə fərdi yanaşma olmalıdır.

DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ: Pantoprazolla yanaşı qəbul olunduqda, biomənimsənilməsi mədə mühitinin pH-dan asılı olan preparatların (dəmir duzları, ketokonazol, atazanavir və ritonavir) sorulması ləngiyə bilər. Pantoprazol dərmanlarla qarşılıqlı təsir riski olmadan ürək qlikozidləri (diqoksin), ləng kalsium kanalı blokatorları (nifedipin), beta-adrenoblokatorlar (metoprolol) qəbul edən ürək-damar sistemi xəstəlikləri olan; antasidlər, antibiotiklər (amoksisillin, klaritromisin) qəbul edən MBT xəstəlikləri olan; peroral kontraseptivlər, QSİƏP (diklofenak, fenazon, naproksen, piroksikam) qəbul edən; qlibenklamid, levotiroksin natrium qəbul edən endokrin sistem xəstəlikləri olan; diazepam qəbul edən həyəcanlı və yuxu pozğunluğu olan; karbamazepin və fenitoin qəbul edən epilepsiyası olan; varfarin və fenprokumon kimi dolayı təsirli antikoaqulyantlar qəbul edən; siklosporin və takrolimus qəbul edən, üzərində orqan köçürmələri həyata keçirilmiş xəstələrə təyin oluna bilər. Preparatın, həmçinin, teofillin, kofein və etanolla qarşılıqlı təsirdə olmaması müəyyən olunmuşdur.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI: Preparat yalnız daxilə qəbul mümkün olmadığı hallarda venadaxili təyin olunur. Tövsiyə olunan gündəlik doza 40 mq- dır.

Zollinger-Ellison sindromunun və digər patoloji hipersekretor vəziyyətlərin uzunmüddətli müalicəsi zamanı müalicənin başlanğıcında məsləhət görülən gündəlik doza 80 mq təşkil edir. Sonrakı müddətdə doza artırıla və ya azaldıla bilər.  Preparatın gündəlik qəbul dozası 80 mq-dan çox olduqda, dozanı iki qəbula bölmək lazımdır. Gündəlik doza müvəqqəti olaraq 160 mq-a qədər artırıla bilər.

Stress mənşəli xoraların, həmçinin onların ağırlaşmalarının (qanaxma, perforasiya, penetrasiya) müalicəsi və profilaktikası zamanı pantoprazol 80 mq/gün dozada təyin olunur. Preparatın gündəlik qəbul dozası 80 mq-dan çox olduqda, dozanı iki qəbula bölmək lazımdır. Gündəlik doza müvəqqəti olaraq 160 mq-a qədər artırıla bilər.

Böyrək funksiyaları pozulmuş, həmçinin yaşlı xəstələrdə pantoprazolun gündəlik dozası 40 mq-ı aşmamalıdır.

Ağır dərəcəli qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə preparatın dozası 20 mq-a qədər azaldılmalıdır.

İNYEKSIYA ÜÇÜN MƏHLULUN HAZIRLANMASI: Flakondakı quru maddənin üzərinə 10 ml natrium xloridin 0,9%-li məhlulu (fizioloji məhlul) əlavə edilir. Hazırlanmış məhlul birbaşa vena daxilinə yeridilə bilər. Həmçinin, alınmış pantoprazol məhlulu 100 ml fizioliji məhlul və ya 5%-li qlükoza məhlulu ilə qarışdırılaraq, damcı üsulu ilə vena daxilinə yeridilə bilər. Yeridilmə üçün hazır məhlulun pH-ı 9-a bərabər olmalıdır. Preparatın venadaxili yeridilməsi tədricən -  2-15 dəqiqə ərzində həyata keçirilməlidir. Hazırlanmış məhlul hazırlandıqdan sonra 3 saat ərzində istifadə oluna bilər.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Həzm sisteminə: tez-tez (>1/100, <1/10) – qarının yuxarı nahiyəsində ağrı, ishal, qəbizlik, meteorizm; nisbətən az hallarda (>1/1000, <1/100) – ürəkbulanma, qusma; nadir (>1/10 000, < 1/1000) – ağızda quruluq; çox nadir (< 1/10 000, həmçinin tək-tək hallarda) – sarılığa səbəb olan hepatosellülyar çatışmazlıq (qaraciyər çatışmazlığı ilə müşayiət olunan və ya olunmayan),qaraciyər transaminazalarının aktivliyinin yüksəlməsi (həmçinin qlütamiltranspeptidaza).

Sinir sisteminə: tez-tez (>1/100, <1/10) – baş ağrıları; nisbətən az hallarda (>1/1000, <1/100) – başgicəllənmə; nadir (>1/10 000, < 1/1000) - depressiya, hallüsinasiya, huşun dumanlanması və dezoriyentasiya (xüsusilə meylli xəstələrdə), həmçinin qeyd olunan simptomların güclənməsi (əgər əvvəllər də xəstələrdə belə əlamətlər müşahidə olunmuşdursa).

Görmə orqanına: nisbətən az hallarda (>1/1000, <1/100) – görmənin pozulması (dumanlı görmə).

Allergik reaksiyalar: nisbətən az hallarda (>1/1000, <1/100) – qaşınma, dəri səpgiləri; çox nadir (< 1/10 000, həmçinin tək-tək hallarda) – anafilaktik reaksiyalar (həmçinin, anafilaktik şok), övrə, angionevrotik ödem.

Dermatoloji reaksiyalar: çox nadir (< 1/10 000, həmçinin tək-tək hallarda) – Stivens-Conson sindromu, çoxformalı eritema, fotosensibilizasiya, Layell sindromu.

Qanyaradıcı sistemə: çox nadir (< 1/10 000, həmçinin tək-tək hallarda) - leykopeniya, trombositopeniya.

Yerli reaksiyalar: çox nadir (< 1/10 000, həmçinin tək-tək hallarda) – yeridilmə nahiyəsində tromboflebit.

Digər: nadir (>1/10 000, < 1/1000) – periferik ödemlər; çox nadir (< 1/10 000, həmçinin tək-tək hallarda) – qanda triqliseridlərin miqdarının artması, bədən temperaturunun yüksəlməsi, mialgiya, interstitsial nefrit.

Pantoprazolu göstərişə və məsləhət görülən dozaya uyğun olaraq istifadə etdikdə, əlavə təsirlər çox nadir hallarda meydana çıxa bilər.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI: Parastamiklə müalicə zamanı doza həddinin aşılması halları müəyyən olunmamışdır. 240 mq dozanın 2 dəqiqə ərzində venadaxili yeridilməsi xəstələr tərəfindən yaxşı keçirilmişdir.

Simptomları: əlavə təsirlərin güclənməsi baş verə bilər.

Müalicəsi: simptomatik və dəstəkləyici müalicə aparılır. Pantoprazol hemodializ vasitəsilə xaric olmur.

BURAXILIŞ FORMASI: İçərisində inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz,  şəffaf şüşə flakonda. 1 flakon içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

SAXLANMA ŞƏRAİTİ:  25°С-dən yüksək olmayan temperaturda, işıq düşməyən və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.   

YARARLILIQ MÜDDƏTİ: Yararlılıq müddəti qablaşdırıldığı qutunun üzərində göstərilmişdir.

 

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

APTEKDƏN BURAXILMA ŞƏRTİ: Resept əsasında buraxılır.

 

İSTEHSALÇI: DEMO S.A. Pharmaceutical Industry 21st km National Road Athens-Lamia, 145 68 Krioneri, Afina, Yunanıstan.


 
 
Ünvan: 6-cı mik-on, S.Məmmədova küçəsi 207A, AZ 1114 Bakı / Azərbaycan
Tel: (+994 12) 513-19-45
  (+994 12) 513-29-49
Faks: (+994 12) 569-84-46
E-mail: info@welfar.az
 
  Copyright WELFAR © 2011-2012. All Rights Reserved.
Hosting by IssoHost